Verslag van de bijzondere districtsraadsvergadering van het district Delft van de NBB gehouden op 7 september 2005 in het Bridgehome te Zoetermeer

Aanwezig:

De bestuursleden Kellenbach (voorzitter), De Haan (penningmeester, aftredend) en van Schilt (jeugdcommissaris, aftredend, tevens vertegenwoordiger ZBC-ZIA),

de ter vergadering aangewezen notulist Remmen,

vertegenwoordigers van de leden Berkel (Van Ommen, Van Velzen), Bleiswijk (De Jong), BOV (Van der Last), DBC (Van Beek), De Gaech (Bajema), Gehaktmolen (Visser), Gisolf (Schouten, Heijman), ?s-Gravenaas (Buisman), Kontrakt (Bonger, Groen), Multibridge (Van den Mosselaar), Nootdorp (Jansen), ODD (Lamain), PBC (Tuinder, Munneke), Prometheus (Heijmans, Winkel), Sweet Lake Bridge (Verreck), WBC (Hubers, Groenewegen) en ZBC-ZIA (Van Schilt),

de commissie van goede diensten (Van Beek, De Graaf, Van der Meulen)

en het erelid Bussemaker.

Bericht van verhindering

ontvangen van  Meijer, Mart? en Wessels.

1: Opening

Om 20.08 uur opent de voorzitter de vergadering en merkt op dat dit waarschijnlijk de eerste keer is dat er in de zomer vergaderd wordt. Bij afwezigheid van de secretaris wordt Remmen aangewezen als notulist.

Er zijn twee stukken binnengekomen. Een brief van Meijer waarin hij meldt niet op deze vergadering te zullen zijn en waarin hij zijn mening geeft over de gang van zaken in de afgelopen maanden. Prometheus heeft een brief ingezonden met bouwstenen voor het verdere denken. Deze zal worden meegenomen bij de beleidsvorming het komende jaar.

2: Verslag

Het verslag van de vergadering van de districtsraad van 18 mei 2005 wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag.

3: Verslag commissie van goede diensten

Namens de commissie doet Van der Meulen verslag.

Nadat in de meivergadering een bestuurscrisis was ontstaan is aan de commissie gevraagd om met voorstellen te komen hoe nu verder zou kunnen worden gegaan, zowel voor wat betreft de samenstelling van het bestuur als voor de te volgen koers.

De commissie heeft alle relevante stukken bestudeerd waaronder het beleidsplan van de NBB en de nota Herwaardering districten. Ook is er gesproken met alle bestuursleden. Helaas is de terugkoppeling naar Meijer niet helemaal goed gegaan. Hij is n.l. pas zeer laat gebeld maar heeft uiteindelijk de door Van Beek namens de commissie gegeven uitleg geaccepteerd.

Ook heeft de commissie via een brief aan alle verenigingen suggesties gevraagd voor kandidaten voor het bestuur en idee? voor de door dit bestuur te volgen koers. Dit heeft enkele reacties opgeleverd maar weinig echte oogst. Het resultaat was in eerste instantie ?n kandidaat en later nog een.

In zijn analyse verwijst Van der Meulen naar de inhoud van de rondgezonden brief.

Omdat er geen chemie meer was tussen de bestuursleden wordt een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk geacht. Daarom is geen lijmpoging gedaan. Drie leden hebben ook duidelijk hun veto uitgesproken op verdere samenwerking met andere leden van het bestuur. De keuze was dus een geheel nieuw bestuur of verder gaan met een deel van het zittende.

Voor de drie afgetreden bestuursleden was een voorwaarde om terug te keren het streven naar een zo spoedig mogelijke fusie met het district Den Haag. Zo?n fusie is echter nog in 2002 door de districtsraad afgewezen. De commissie heeft een aantal verenigingen gepolst en daar ook nu geen meerderheid voor deze fusie gevonden. Hij verwijst ook naar de brief  van Prometheus. De commissie vond de opstelling van de drie afgetreden leden geen basis om op verder te kunnen werken.

Naar aanleiding hiervan merkt de heer Van Schilt bij interruptie op dat hij de voorwaarde van een fusie niet gesteld heeft en zegt ook zonder fusie nog goede dingen voor het district te willen doen. De commissie antwoordt dit wel zo begrepen te hebben. De heer de Haan geeft aan dat de voorwaarde van een fusie op zo kort mogelijke termijn nooit zo hard gesteld is.

De commissie heeft uit de gesprekken , het concept beleidsplan en de brief van de heer Meijer een voor haar duidelijk beeld gekregen op basis waarvan gezocht is naar een oplossing van de bestuurscrisis. Dit laatste was de taak van de commissie, niet het formuleren van nieuw beleid.

In zijn voorstel voor een nieuw bestuur heeft de commissie veel waarde gehecht aan het behoud van deskundigheid en aan continu?eit.

De volgende samenstelling van het bestuur wordt voorgesteld:

Als voorzitter Frits Kellenbach (Pijnacker) tot het einde van zijn lopende zittingstermijn november 2006. Als nieuwe secretaris Jac Remmen (Berkel). Als nieuwe penningmeester Bert van den Mosselaar, voorgedragen door Multibridge. Als DKL Jan Wierts Wessels. Deze zal het komende jaar worden bijgestaan door  Frans Groen, die deze functie na dat jaar wil overnemen. Als commissaris PR Gerard Mart?.

Nader zal bezien moeten worden of de portefeuille van commissaris jeugd bezet moet worden. Jeugd is zeker belangrijk maar zo?n portefeuille zou in een breder kader geplaatst moeten worden. Er is door DBC een kandidaat voor deze functie voorgesteld n.l. Annemarie Visser. Haar belangstelling gaat echter uit naar een bredere functie dan enkel commissaris jeugd. Het nieuwe bestuur zal dit verder moeten bekijken.

Tot zover de terugmelding van de commissie van goede diensten.

De voorzitter benadrukt dat er vanavond geen formele benoeming van bestuursleden kan plaats vinden. Dat zal in de vergadering in november moeten gebeuren. Hij vraagt of de vergadering kan instemmen met het voorstel van de commissie. Wanneer dat het geval is kan het nieuwe bestuur zich de komende maanden gaan inwerken.

Bonger merkt op dat het conflict niet primair over personen maar over filosofie? ging. Blijft er daarom in de voordracht geen ingebakken conflict zitten? Met de nieuwe kandidaten en de zittende leden is gesproken en Van der Meulen heeft op dit punt geen zorg.

Ook wordt gevraagd wat de inhoudelijke boodschap is die aan het bestuur wordt mee gegeven. Wat heeft de verkenning van uit te zetten lijnen opgeleverd? Als antwoord op deze vraag verwijst de commissie naar de inhoudelijke punten, genoemd in de brief die in juli is rond gezonden. Namens Berkel merkt van Ommen op dat een belangrijk punt in het conflict gevormd werd door het concept beleidsplan. Is dit plan nu van tafel? Van der Meulen antwoordt dat het aan het nieuwe bestuur is om een nieuw beleidsplan te maken. Hij adviseert om dit in concept eerst goed met alle verenigingen te bespreken. Namens BOV vraagt van Velzen of er nog voor november een concept kan zijn. Het nieuwe bestuur zou dit kunnen proberen. Namens Sweet Lake Bridgers vraagt Verreck het nieuwe bestuur dan ook een ?regeringsverklaring? te geven wanneer het formeel in november aantreedt.

Verreck merkt op dat er jaren geleden ook al besprekingen zijn geweest over samenwerking met Den Haag. Kellenbach meldt dat er gesprekken geweest zijn over samenwerking en over integratie. Het conflict in het bestuur was dat Meijer een fusie wilde, ?n district. Anderen wilden vooral meer samenwerking. In de NBB is gesproken over aanpassing van districtsgrenzen. Een van de mogelijkheden daarbij was dat Delft bij Den Haag zou worden gevoegd. Dat zou echter geen einde maken aan een aantal onlogische districtsgrenzen. Dit plan is overigens nooit in de bondsvergadering gekomen.

Bonger vindt dat er niet nu over de inhoud moet worden gepraat. Laat het beoogd bestuur hier maar een voorzet voor leveren. Een van de thema?s zal daarbij uiteraard zijn fusie of samenwerking met Den Haag of andere districten zoals Rotterdam.

Namens de commissie vraagt Van der Meulen of het voorstel in de vergadering in november op instemming kan rekenen.

Namens PBC zegt Tuinder er zeer tevreden mee te zijn dat er nu een voorstel ligt voor een nieuwe ploeg die hun schouders er onder willen zetten.

Naar aanleiding van een reactie van De Haan, die deze melding ziet als kritiek op het functioneren van de afgetreden bestuursleden, merkt Kellenbach op dat dit functioneren wat hem betreft nooit een probleem is geweest. Het probleem lag hem in de te volgen koers. Voor geen van de collegae heeft hij het gevoel dat deze collega niet zeer waardevol werk heeft gedaan. Van der Meulen voegt hier aan toe dat de commissie afwezigheid van chemie en slechte communicatie heeft geconstateerd. Op het punt van inhoudelijk persoonlijk functioneren zijn geen negatieve reacties vernomen.

Jansen, vertegenwoordiger van Nootdorp, merkt op dat er hoe dan ook in mei een breuk is ontstaan, dat de commissie een opdracht heeft gekregen en nu met een goed voorstel is gekomen. Daar gaat het nu om. Namens DBC valt Visser hem bij en feliciteert de commissie met het resultaat. Van Schilt meldt namens ZBC/ZIA bezwaar te hebben tegen het voorstel. De rest van de vergadering stemt onder applaus er mee in.

De voorzitter complimenteert de commissie met het gedane werk en bedankt de leden hiervoor.

4: Rondvraag

Groen vestigt de aandacht op een schrijven over de viertallencompetitie dat op 16 augustus naar alle verenigingen is uit gegaan en met name op de daarin genoemde deadline van 21 september.

De novembervergadering zal plaats vinden in de ochtend van 26 november waarna er in de middag een wedstrijd zal zijn.

5: Sluiting