NBB District Delft  


Laatste wijziging 2013

Verhuur districts Bridgemates

Regeling Gebruik BridgeMates en apparatuur door het NBB District Delft e.o.

In deze regeling worden de voorwaarden en aanwijzingen beschreven die gelden bij het gebruik van BridgeMates met bijbehorende apparatuur van het district Delft e.o. Als zich een situatie voordoet die hierna niet is beschreven dan proberen DKL en gebruiker in onderling overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien zij daarin onverhoopt niet slagen dan beslist de DKL. Beroep tegen deze beslissing kan worden ingesteld bij de commissie van beroep van het district Delft e.o.

Voorwaarden

De kosten moeten vooraf worden voldaan door storting op het gironummer 788854 t.n.v. de penningmeester van het NBB District Delft e.o. De huur kan ook contant bij het afhalen van het pakket voldaan worden.
Het is niet toegestaan om andere software te installeren dan aanwezig is op de laptop. Het ge?stalleerde NBB-Rekenprogramma moet dus worden gebruikt.
Op iedere BridgeMate zit een sticker met tafelaanduiding. Het is niet toegestaan om deze sticker te verwijderen, te veranderen of ?over? te plakken. Het is wel toegestaan om op een andere plaats een eigen, afneembare, tafelaanduiding aan te brengen. Deze eigen aanduiding dient na gebruik weer verwijderd te worden.
De tafelaanduiding in de BridgeMate mag natuurlijk voor het gebruik aangepast worden. Deze moet echter na gebruik weer teruggezet worden op de oorspronkelijke waarde.
De BridgeMates dienen op volgorde in het kistje teruggezet te worden met de onderkanten tegen elkaar, anders geven de rubberen pootjes op de bovenkant af.
Bij beschadiging, verlies, diefstal  of onklaar maken van (delen van) het systeem, zijn de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de huurder.

De DKL controleert binnen ?n week na teruggave of het systeem compleet en in goede staat is teruggegeven. Bij het constateren van mankementen of ontbrekende delen van het systeem neemt hij binnen de periode van ?n week contact op met de huurder om hiervan melding te maken. De huurder is verplicht binnen 2 weken na de melding voor herstel van de mankementen te zorgen.
De BridgeMates kunnen de avond voor de dag van de drive worden opgehaald en dienen uiterlijk de ochtend na de dag van de drive worden teruggebracht. Zulks in overleg met de DKL

Gebruiksaanwijzing

Alvorens te beginnen moeten vier batterijen in het basisstation geplaatst worden. Om te voorkomen dat de batterijen leeg lopen dient - na gebruik - één batterij verwijderd te worden. Wanneer de weergegeven tekst minder goed leesbaar is,  kan geprobeerd worden dit op te heffen door de helderheid van het scherm aan te passen. De batterijen van de BridgeMates mogen alleen worden vervangen, wanneer de BridgeMate aangeeft dat dit nodig is.

Datum: 

Naam:

Voor akkoord: