NBB District Delft  


Laatste wijziging december-2021

 ALV District Delft Lange termijn documenten
Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van de verenigingen binnen ons district bijeen in een algemene ledenvergadering. Het district is een gewone vereniging op zichzelf met statuten en huishoudelijk reglement.  Het districtsbestuur legt verantwoording af ten aanzien van financiën en beleid. De vergadering is beslissingsbevoegd.
In de voorjaarsvergadering worden de plannen voor het komend seizoen gepresenteerd en toestemming gevraagd om een en ander te organiseren.
In de najaarsvergadering worden bestuursleden (her)benoemd en de financiële verantwoording afgelegd. Tevens wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd.
Uiteraard heeft de vereniging een kascommissie, die jaarlijks wordt benoemd en de stukken controleert. De agenda en bijbehorende stukken worden per vergadering een aantal weken voor  de betreffende datum via e-mail naar alle secretarissen van de aangesloten verenigingen toegestuurd. Ook worden alle documenten op de website ter inzage gepubliceerd.

Verslagen ALV's + evt. bijlagen