NBB District Delft  


Wie volgt?

Op verzoek van het districtsbestuur hebben oud-voorzitter Jan van der Meulen en bridgedocent/wedstijdleider Ton Verdoes zich gebogen over vereenvoudiging van de spelregels.
Hun conclusie was kort en krachtig dat vereenvoudiging van de spelregels niet haalbaar is. Wel dringen zij er op aan dat de NBB de clubs stimuleert regelmatig aandacht te besteden aan Prettig, Hoffelijk en Correct arbitreren binnen de verenigingen door begrip te kweken over het fenomeen arbitrage en het doel van arbitreren ?probleem oplossen om een goed vervolg mogelijk te maken? nog eens goed en ludiek uitleggen.
De Bond zal voorbeelden ontwikkelen hoe een arbitrage prettig is op te lossen en presentaties ontwikkelen over ethiek en hoffelijkheid bij arbitrage.
Om bovenstaande in de praktijk te toetsen is besloten in de ALV  binnen het District Delft met ingang van het seizoen '16-'17 bij een aantal verenigingen een proef te starten.
De eerste club die hiermee start is Troef INN te Schiedam. Hun aanpak is hieronder te lezen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wie is de volgende?

Aanleiding

In de ALV van 20 mei 2015 is het Beleidsplan 2015-2018 vastgesteld. Een van de voorstellen in dit plan luidt: Het districtsbestuur stelt voor een commissie in te stellen die binnen een half jaar met voorstellen komt voor aanpassingen van de spelregels waardoor deze beter aansluiten bij de beleving van de (recreatieve) bridgers........ Lees hier het volledige rapport:  Spelregelcommissie District Delft.pdf

Aanpak Troef INN

TOEPASSING VAN DE SPELREGELS

Veel bridgers die vooral bridgen uit recreatieve overwegingen en ook nog eens voor de gezelligheid, zijn niet zo positief over het roepen van arbitrage. Vaak wordt dit gelijk gesteld aan "het spelen met het mes op tafel", wat natuurlijk haaks staat op de redenen waarom zij bridgen. Om te onderzoeken of de sfeer rondom het arbitreren anders kan heeft het district Delft van de NBB een commissie benoemd bestaande uit Jan van der Meulen ("oud" voorzitter van het district) en Ton Verdoes. Na vele gesprekken hebben zij de bevindingen verwoord in een notitie die onder grote belangstelling is besproken tijdens de ALV van 11 mei 2016. De tijdens de vergadering aanwezige verenigingen waren unaniem enthousiast over de inhoud van de notitie en het voorstel om met ingang van het nieuwe seizoen een experiment te starten met het anders omgaan met arbitrage. Gezien de samenstelling van de commissie is het natuurlijk niet verwonderlijk dat ook BC Troef INN zich gemeld heeft om deel te nemen aan het experiment, Ton zal dit binnen onze vereniging organiseren.

HOE GAAN WE DIT DOEN?

De bedoeling is dat we eenmaal per maand bij aanvang van de verenigingsavond aandacht gaan besteden aan de spelregels. Voordat we hiermee kunnen beginnen is het gewenst dat iedereen de kans krijgt om wat meer van de notitie te weten. In de notitie staan 7 punten genoemd die van belang zijn om dit experiment tot een succes te maken. De bedoeling is om op de verenigingsavond van 20 september deze toe te lichten, aansluitend zal de notitie op onze site worden geplaatst. Vanaf half oktober gaan we dan beginnen met maandelijks uitleg over de meest voorkomende arbitrages. De voorbereidingen hiervoor zijn, samen met de NBB (zowel het district als het bondsbureau) en Rob Stravers, al opgestart. Leuk is nog om te vermelden dat er ook landelijk veel belangstelling is voor het onderwerp "hoffelijkheid aan de bridgetafel" en dit experiment.

VERANDERT ER NU AL IETS?

Jazeker. Vanaf dinsdag 6 september is het roepen om arbitrage bij onze bridgeclub niet meer toegestaan. Onze vereniging zit in de luxe positie dat er 5 arbiters beschikbaar zijn, Jacqueline, Mariet, Marion, Frits en Ton. Per speelavond zullen er 3 arbiters actief zijn in de 3 verschillende lijnen. Iedere lijn heeft dus een eigen arbiter waarvan de naam op het loopbriefje is geplaatst. Iedere speelavond is dus te zien wie op deze avond de arbiter is in A, B of C lijn. Mocht er iets aan de hand zijn aan tafel spreek dan de desbetreffende arbiter aan zodat deze, na het be?ndigen van zijn "eigen" spel, de situatie aan tafel zal komen bespreken. Hiermee zijn we van een hoop, soms storend, geroep om arbitrage af en wordt het nog rustiger in de speelzaal. Om dit tot een succes te maken is de medewerking van alle leden natuurlijk heel belangrijk. We vertrouwen hierop.

Wie volgt?